آیا روغن ذرت موجود در بازار طبیعیست؟

روغن ذرتی که در بازار موجده دروغی بیش نیست و ترکیبی از روغنهای پالم، ذرت تراریخته و پارافین خوراکی ست

Template Design:Dima Group