Leader
06 ارديبهشت 1396 ساعت 18:18

غیر طبیعی بودن روغن ذرت موجود در بازار

آیا روغن ذرت موجود در بازار طبیعیست؟

روغن ذرتی که در بازار موجده دروغی بیش نیست و ترکیبی از روغنهای پالم، ذرت تراریخته و پارافین خوراکی ست

Template Design: