من دم افطار بخاطر معده خالى, بشدت سرديم مى كنه,  انچنان كه اول افطار مجبورم بشدت چىزهاى گرم بخورم,  راهى داره كمى طبع من رو به تعادل بره,  تا به اىن حال نیوفتم؟

سحر حتما بعد از سحری خرما بخورید...به تعداد فرد

Template Design:Dima Group