Leader
28 مهر 1396 ساعت 06:40

جلوگیری از یائسگی و تنظیم عادت ماهیانه

 برای جلوگیری از یائسگی زود هنگام و تنظیم عادت ماهیانه چه باید کرد؟
 
اصلاح سبد غذایی خصوصا روغن و لبنیات
استفاده هرچه بیشتر از خوراکیهای با طبع گرم
استفاده مستمر از رازیانه + قرص گیاهی ویتاگنوس
Template Design: