آیا اسپند با شستن خواص از دست میدهد ،اگر نباید شسته شود چطور برای خوردن ،خاک ویا چگونه تمیز شود؟ 
 
اگر از عطاریها و مخصوص خوردن بگیرید تمیزه وگرنه میتونید با آب ولرم بشورید و در سایه خشک کنید ترجیحا روی کاغذ سفید و تمیز.

Template Design:Dima Group