چیزهایی که توسط حواس خود ادراک میکنیم در نهایت چه می شوند؟ بقا و یا فنا؟

دریافتهای حسی ما ابتدا در ذهن وارد میشن و بر اساس ادله عقلی. واردات و مکنونات قلبی. تجربیات علمی و عملی. تعالیم و تربیت شدگیها و همچنین هر عامل هدایت کننده بیرونی، یا در بدو ورود به علت نامناسب بودن حذف میشه یا در ذهن باقی میمونه. دریافتهای باقیمانده هم دو قسمت میشن، بخشی که با توجه و تمرکز و تفکر، تایید و پذیرش و وارد قلب - مرکز اعتقادات- میشن و بخشی هم بخاطر غفلت و سطحی نگری در گوشه ای از ذهن بدون طبقه بندی خاص ذخیره میشن و در طول مدت باعث بیماریهای ذهنی و تشویش و خستگی روان میشه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group