بسم الله الرحمن الرحیم

صدر یا سینه محل جمع آوری علوم، معارف، اخلاقیات و قدرت تحمل شرایط موجود و مخزن اسرار همه انسانهاست. در زندگی لحظات و شرایط مختلفی پیش می آید که حتی انسان از بیان آنها عاجز است و اینها اسرار و نهفته های سینه های مومن است که یقین دارد خداوند متعال نسبت به همه آنها علم دارد. وقتی یک مومن در برابر ناسزاگویی یا تهمت و افترای فرد دیگر سکوت میکند و از دادن پاسخ خود داری میکند اگر چه سعی میکند آرامش خود را حفظ کند اما درونش پر غوغا و آشفته است حرف های بسیاری برای گفتن دارد و گاهی می خواهد فریاد بکشد و شکوه نماید .

گاهی مومن به طور اتفاقی از اسرار برادر مومن و یا یکی از دوستانش از اسرار و رازهای زندگیش با خبر می شود و این مومن همه آن سخن ها را در سینه اش نگه میدارد میداند که هرگز نباید با کسی در مورد رازهای دوست و برادرش سخن بگوید.
گاهی در هنگام شنیدن حرف های غلط از سوی افرادی که واجد شرایط سخنوری نیستند و یا به طور ناخواسته سخن هایی بر زبان جاری میکنند و اطرافیان شان آن سخنان را پذیرفته و گوش شنوایی برای شنیدن حرف های حق و صحیح ندارند لازم است مومن حرف هایش را در سینه نگه دارد و گاهی این سخنان نه از جانب خویش بلکه از اسرار الهی و سخنان معصومان علیهم السلام است.
و خلاصه بسیاری موارد دیگر که این سینه گنج اسرار انسان میشود؛ از یک سو اگر انسان خودش باشد و ایمان محکمی به خدا نداشته باشد افشای هر یک از این رازها ضرر های زیادی به خود و اطرافیانش میزند و چه بسا آبرویش را به خطر اندازد و یا او را وادار به پرخاشگری و تهمت و افترا نماید اما اگر این انسان مومن حقیقی باشد میداند خداوند به همه این اسرار آگاه است و خود بهترین مراقب است و در این حال آرامشی به این مومن دست میدهد که او را از خطا کاری باز میدارد و از سویی دیگر ممکن است این مومن به دیگر برادران ایمانی اش سوء ظن داشته باشد یا کینه دیگران را در دل داشته باشد و یا افکار و نیات نا پسندی در مورد دیگر مومنان داشته باشد اما اگر او ایمانش حقیقی باشد میداند اگر چه دیگران از درون او با خبر نیستند اما خداوند متعال به همه اسرار او عالم است و ممکن است رسوا شود پس بهتر است از سوء ظن و نیت بد دست بردارد.
آنچه گذشت نگاه گذرا اما متفاوتی بود به یکی از صفات الهی که بارها در قرآن مطرح گشته و مومنان نسبت به آن توجه داده شده اند.
قرآن کریم 15 مرتبه متذکر می شود که: " خداوند عالم و آگاه به حال درون افراد است" (1) بنابر این صرف توجه داشتن به این آگاهی می تواند بازدارنده مهم و موثری باشد تا انسان در پستی ها سقوط نکند اما مهمتر این است که بدانیم اگر هیچکس هم متوجه احوالات و درونیات ما نباشد، خدای مهربان و آگاهی هست که از نزدیک ترین فاصله شاهد و ناظر است بر آنچه بر ما می گذرد و این می تواند و می بایست بهترین و قابل اعتمادترین تکیه گاه ما در هیاهوی دنیای گذرا باشد. چه اینکه اعتماد به خدا، بزرگترین سرمایه انسان مؤمن در زندگی است و آرامش و عزت را به همراه خواهد آورد.
پینوشت--------------------------------------------------
1-قرآن کریم آیات 29 ، 119 و 154 آل عمران، 7 مائده، 43 انفال، 5 هود، 10 عنکبوت، 23 لقمان، 38 فاطر، 7 زمر، 19 غافر، 24 شوری، 6 حدید، 4 تغابن و 13 ملک